Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Enerhiya para sa mga May-ari ng Bahay

Magtipid sa pera at gastos sa inyong mga operasyon, bawasan din ang nasasayang na enerhiya, at bawasan din ang epekto ng inyong bahay sa kapaligiran.

Tumawag sa Hotline para sa Enerhiya ng SF Environment sa (415)-355-3769 para sa impormasyon tungkol sa mga pinansiyal na panghikayat para sa pagtitipid sa enerhiya at pagpapaayos tungo sa enerhiyang hindi nauubos ang pinagkukunan (renewable), mga opsiyon para sa pagbabayad, at mga itinatakda.

Pagtitipid sa Enerhiya

Enerhiyang Hindi Nauubos ang Pinagkukunan


Bakit Tayo Nagtitipid ng Enerhiya?

Tinutugunan ng San Francisco ang hamon ng pagbabago ng klima sa pamamagitan ng mga nangungunang mga polisiya, programa at pakikipagbalikatan, na pawang dinisenyo para maging mas madali at abot-kaya ang pagtitipid sa enerhiya at paggamit ng enerhiyang hindi nauubos ang pinagkukunan.  Dahil sa mga isinagawang aksiyon para magkaroon ng mga kagamitang matipid sa enerhiya at mas mabuti para sa kapaligiran, nagiging mas malinis, malusog, at ligtas na lungsod ang San Francisco.

detail ee energyincentiveshomeowners margin jpg
city seal png