Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Map of Municipal Green Building Projects