Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Kung Paano Mag-recycle at Mag-compost

Ilagay ang mga itinatapon sa tamang bin batay sa mga gabay na ito para sa pagre-recycle at pagko-compost  

Pang-recycle  /  Pang-compost  /  Pang-landfill


Pang-recycle

I-recycle ang mga plastik, metal, bote, at papel. Kailangan alisin ang laman ng lahat ng lalagyan bago i-recycle ang mga ito.

 • Plastik: mga matitigas na plastik (wala nang laman na balde, tasa, lalagyan ng yogurt, ballpen)
 • Metal: mga lata, tin, pamparty na tray, aluminum foil
 • Bote:  mga botelya, garapon (hindi kasama ang ginagamit sa pagbe-bake, baso, o plato)
 • Papel:  junk mail (mga ipinapadalang alok ng iba’t ibang kumpanya), cardboard, diyaryo, magasin. Kailangang nasa paper bag ang na-shred nang papel, nai-staple para masarhan, at may nakasulat na "Shredded Paper (Na-shred nang Papel)", coated na karton (gatas at juice)
 • Mga lalagyang aseptic: mga lalagyan na gawa sa iba’t ibang materyal kagaya ng mga kahon ng broth o pang-sabaw at juice

Pang-compost

Kasama sa mga nako-compost na bagay ang pagkain, papel na nabahiran ng pagkain, at anumang bagay na dating may buhay.

 • Pagkain: mga tirang pagkain, tinapyas sa hiniwang pagkain, at napanis nang pagkain
 • Mga pinagtabasan mula sa halaman at puno: mga dahon, bulaklak, at damo
 • Nagamit nang papel: nagamit nang napkin at paper towel, plato, tasa, at mga lalagyan para sa inilalabas na pagkain mula sa restawran

Pang-landfill 

May ilang materyales na mahirap i-recycle o i-compost, at sa ngayon, ay kailangang ilagay sa landfill. 

 • Mylar film: mga lalagyan ng chips o tsitsirya, mga pambalot ng kendi, at iba pang mylar film
 • Mga kagamitan na gawa sa espesyal na glass:  glass na mga plato, gamit sa pagbe-bake, at pang-kotse
 • Ceramics

Pumunta sa RecycleWhere para sa mga alternatibo sa pagtatapon sa landfill. Paghahanap sa RecycleWhere (nasa Ingles):


Maghanap ng mga opsiyon para sa muling paggamit, pagre-recycle at ligtas na pagtatapon para sa mga gamit na hindi niyo na kailangan.


Pumunta sa Recology para sa listahan ng iba pang bagay para malaman kung ano ang dapat ilagay sa kung anong bin.


Kaugnay na Nilalaman

Mga Solusyon

Posible bang ire-recycle ang mga plastic bag at plastic na pambalot sa San Francisco?
Paano ko ire-recycle ang mga baterya ko sa bahay? 
Paano ko sisimulan ang pagko-compost sa aking kusina? (nasa Ingles)
Paano ko malalaman kung nako-compost ang isang kubyertos, tasa, o plato sa San Francisco? (nasa Ingles)
Paano ko mahihinto ang mga hindi ko naman gustong matanggap na nakasulat na adbertisment sa lugar na pagmamay-ari ko? (nasa Ingles)

Mga Maida-download
Nakatuping Pamphlet Tungkol sa Pagre-recycle at Pagko-compost - PDF (nasa Ingles)
Mga Karatula Tungkol sa Pagre-recycle, Pagko-compost at Landfill - PDF (nasa Ingles)
Mga Fliers Tungkol sa Pagre-recycle, Pagko-compost at Landfills - PDF (nasa Ingles)
Poster na Nag-aanunsiyo ng mga Bagong Berdeng Bin - PDF (nasa Ingles)

Mga Artikulo
Toolkit na Zero Waste (Walang Itinatapon) para sa mga Kabahayan at Nangungupahan (nasa Ingles)