Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Mga Itinatakdang Pangangailangan para sa Pagre-recycle at Pagko-compost - Mga Negosyo

Lahat ng tao sa San Francisco ay kinakailangang paghiwa-hiwalayin nang wasto ang kanilang mga nare-recycle, nako-kompost at basurang itinatapon.

Kung paano mag-recycle at mag-compost sa San Francisco >

Impormasyon para sa Pagkontak

Para sa tulong sa pag-aayos ng serbisyo para sa pangongolekta ng basura at iba pang tulong, tumawag sa Recology sa 415-330-1300.

Mga Negosyo

Kung Paano Sumunod  sa Ipinag-uutos

Kailangang magkaloob ang mga may-ari/tagapamahala ng:

  • Mga bin (lalagyan para sa mga itinatapon) na  color-coded (nalalaman kung para saan sa pamamagitan ng kulay) at may nakasulat na pinaggagamitan sa mga madaling mapuntahang lugar: asul para sa pagre-recycle, berde para sa pagko-compost; at itim para sa basura
  • Kailangang magbigay ng edukasyon kung ano ang inilalagay sa bawat bin sa mga nangungupahan, empleyado, kontraktor, at janitor.

Ang mga nagtitinda ng pagkain na nagkakaloob ng mga plastik na kubyertos o ng mga lalagyan para sa nag-uuwi ng pagkain ay kailangang:

  • Magkaloob ng mga bin (lalagyan para sa mga itinatapon) na color-coded (nalalaman kung para saan sa pamamagitan ng kulay) at may nakasulat na pinaggagamitan para magamit ng mga kostumer at bisita
  • Ilagay ang mga bin malapit sa pangunahing labasan ng negosyo.

Mga Nagmamay-ari ng mga Apartment

Kung Paano Sumunod  sa Ipinag-uutos

Kailangang magbigay ang mga may-ari/tagapamahala ng mga bin na  color-coded at may nakasulat na pinaggagamitan sa mga lugar na madaling puntahan: asul para sa pagre-recycle, berde para sa pagko-compost; at itim para sa basura

Humiling ng mga apartment starter kit (mga bagay para sa pagsisimula ng paghihiwa-hiwalay ng mga itinatapon, kasama na ang mga materyales na naglalaman ng impormasyon) at mga baldeng pang-kusina mula sa Recology sa 415-330-1300.

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon:

Papel na may mga Datos Tungkol sa Ordinansa para sa KInakailangang Gawin na Pagre-recycle at Pagko-compost - PDF (nasa Ingles)


Naghahanap ka ba ng Impormasyon Tungkol sa Pagre-recycle at Pagko-compost para sa mga Residente?

detail zw 3bins margin jpg
city seal png