Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Mga Itinatakdang Pangangailangan para sa Pagre-recycle at Pagko-compost - Mga Residente

Lahat ng tao sa San Francisco ay kinakailangang paghiwa-hiwalayin nang wasto ang kanilang mga nare-recycle, nako-kompost at itinatapong basura.

Kung Paano Sumunod  sa Ipinag-uutos

Ilagay ang mga ito sa tamang bin (lalagyan ng mga itinatapon).

Kung paano mag-recycle at mag-compost sa San Francisco >


Mga May-ari ng mga Gusaling Residensiyal

Mga Tip

Posibleng mapababa ninyo ang singil para sa inyong basura:

  • Mag-order ng mas maliit na basurahan sa pamamagitan ng pagkontak sa Recology sa (415) 330-1300.
  • Mas madalas na mag-recycle at mag-compost (mas kaunti ang ipadala sa landfill o pinagtatapunan ng basura).

Impormasyon para sa Pagkontak

Para sa tulong sa pag-aayos ng serbisyo para sa pangongolekta ng basura at iba pang tulong, tumawag sa Recology sa (415) 330-1300.

                               

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon:

 Paano ako makakakuha ng balde para sa compost ng kusina? (nasa Ingles)

Mga Flyer para sa Pagre-recycle, Pagko-compost at Landfill (pinagtatapunan ng mga basura) - PDF  (nasa Ingles)

Papel na may mga Datos tungkol sa Ordinansa para sa Kinakailangang Gawin na Pagre-recycle at Pagko-compost  - PDF (nasa Ingles)


Mga Nangungupahan

Mga Tip

Posibleng mapababa ninyo ang singil para sa inyong basura:

  • Kapag tumanggi ang nagmamay-ari/tagapamahala ng inuupahan na magbigay ng serbisyo para sa pagre-recycle o pagko-compost,  tumawag sa SF Environment sa (415) 330-1300 para sa suporta. Makikipagtrabaho ang SF Environment sa tagapamahala /may-ari ng inyong inuupahan para maayos ang serbisyong ito.
  • Para sa mga apartment, sabihin sa tagapamahala ng inyong inuupahan na humiling ng apartment starter kit (mga bagay para sa pagsisimula ng paghihiwa-hiwalay ng mga itinatapon, kasama na ang mga materyales na naglalaman ng impormasyon) at baldeng pangkusina.

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon :

Form para sa Pag-uulat nang Walang Pangalan - Form (nasa Ingles)  Pakigamit ang form na ito kapag hindi tumugon ang inyong tagapamahala / nagmamay-ari ng inuupahan sa inyong kahilingan para sa mga serbisyo sa pagre-recycle at pagkokompost.

Mga Flyer para sa Pagre-recycle, Pagko-compost at Landfill (pinagtatapunan ng basura) - PDF (nasa Ingles)

Papel na may mga Datos tungkol sa Ordinansa para sa Kinakailangang Gawin na Pagre-recycle at Pagko-compost - PDF (nasa Ingles)


Mga Itinatakdang Pangangailangan para sa Pagre-recycle at Pagko-compost - Mga Negosyo

detail zw 3bins margin jpg
city seal png