Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Mga Panghikayat na Solar (enerhiyang mula sa araw) para sa mga May-ari ng Bahay

Kumuha ng mga panghikayat na solar para sa inyong bahay. Gumamit ng enerhiyang mula sa araw na mabuti para sa kapaligiran, at nang mapababa ang inyong mga bayarin sa enerhiya!

Mga Panghikayat para sa Solar na Koryente

Kumukuha ang solar electric system (mga panel sa bubong, inverter o nagpapalit ng enerhiya ng araw tungo sa pagiging koryente, iba pang kagamitang pangkaligtasan) ng koryente mula sa sinag ng araw. Ang koryenteng solar na iyan ang nagbibigay ng enerhiya sa mga ilaw, kagamitan at elektronikong gamit sa inyong bahay, at dahil dito, bababa ang singil sa inyong koryente.

Panghikayat na GoSolarSF
May makukuhang cash na panghikayat ang mga may-ari ng bahay kapag nagpakabit sila ng kuwalipikadong solar electric system. May ilang may-ari ng bahay na posibleng kuwalipikado sa karagdagang panghikayat batay sa kita, lokasyon, at pinlling tagakabit. Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat ng Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo sa Koryente, Gas, at Tubig (San Francisco Public Utilities Commission), at nagbibigay ito ng suporta sa mga pagpapakabit na isinasagawa sa San Francisco. Alamin pa ang tungkol dito: Panghikayat na GoSolarSF (nasa Ingles)

Panghikayat sa Paggamit ng Abot-kayang Enerhiyang Solar ng Single Family (tinitirhan ng iisang pamilya)
May mga panghikayat na cash na makukuha ang mga kuwalipikadong may-ari ng bahay na mababa ang kita kapag nagpakabit sila ng solar electric system. Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat na ito ng GRID Alternatives. Alamin pa ang tungkol dito: Paghikayat sa Paggamit ng Abot-kayang Enerhiyang Solar ng Single Family (nasa Ingles). Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa GRID Alternatives sa 1-866-921-4696

Pederal na solar tax credit (bawas sa babayarang buwis)
Posibleng kuwalipikado para sa credit sa utang na pederal na buwis ang mga may-ari ng bahay na magpapakabit ng solar water heating system bago ang Disyembre 31, 2016 o bago ang petsang ito. Ang tax credit na ito ay katumbas ng 30 porsiyento ng halaga ng net system. Alamin pa ang tungkol dito: Pederal na solar tax credit (nasa Ingles)

Mga Panghikayat para sa Solar Water Heating (pagpapainit ng tubig gamit ang enerhiya ng araw

Ginagamit ng solar water heating system ang enerhiya ng araw para mauna nang initin ang tubig sa inyong water heater. Pinabababa nito ang dami ng koryente o gas na ginagamit ng ibahay para sa mainit na tubig at nakatitipid kayo sa singil sa koryente. Alamin pa ang tungkol dito: Inisyatiba ng California para sa Paggamit ng Enerhiya Mula sa Araw - programa sa pagpapainit (nasa Ingles). Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa PG&E sa 1-800-660-6789 (Kastila) or 1-800-893-9555 (Tsino)

May mga makukuhang panghikayat na cash ang mga may-ari ng bahay na kasalukuyang gumagamit ng gas water heaters at magpapakabit na ng mga kuwalipikadong solar water heating system. Nag-iiba-iba ang halaga ng panghikayat batay sa inaasahang matitipid sa enerhiya. Posibleng kuwalipikado ang mga may-ari ng bahay na mababa ang kita para sa panghikayat na mas mataas ang halaga (nasa Ingles). Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat na ito ng PG&E para sa mga pagpapakabit sa San Francisco. Alamin pa ang tungkol dito: Pederal na solar tax credit (nasa Ingles)

Posibleng kuwalipikado para sa credit sa utang na pederal na buwis ang mga may-ari ng bahay magpapakabit ng solar water heating system bago ang Disyembre 31, 2016 o sa araw na ito. Ang tax credit na ito ay katumbas ng 30 porsiyento ng halaga ng net system.


Mga May-ari ng Gusaling Multifamily (tinitirhan ng mahigit sa isang pamilya) at nagtatayo ng bahay

detail_ee_solarincentivesresident_endnote.jpg