Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Mga Panghikayat na Solar (enerhiyang mula sa araw) para sa mga Pag-aaring Komersiyal at Multifamily (pangmaramihang pamilya)

Kumuha ng mga panghikayat na solar para sa inyong negosyo, organisasyong non-profit, o pag-aaring multifamily.  Lumikha ng koryente mula sa araw!

Mga Panghikayat para sa Koryenteng Solar

Panghikayat na GoSolarSF
May makukuhang cash na panghikayat ang mga negosyo, nonprofit at may-ari ng mga gusaling residensiyal na multifamily kapag nagpakabit sila ng kuwalipikadong solar electric system (mga panel sa bubong, inverter o nagpapalit ng enerhiya ng araw tungo sa pagiging koryente, iba pang kagamitang pangkaligtasan). Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat ng Komisyon para sa mga Pampublikong Serbisyo sa Koryente, Gas, at Tubig (San Francisco Public Utilities Commission), at nagbibigay ito ng suporta sa mga pagpapakabit na isinasagawa sa San Francisco. Alamin pa ang tungkol dito: Panghikayat na GoSolarSF (nasa Ingles)

Panghikayat sa Paggamit ng Enerhiyang Solar ng Affordable Housing (mas mababa ang upa kaysa karaniwan) na Multifamily
May makukuhang panghikayat na cash sa mga may-ari ng kuwalipikadong multifamily affordable housing na magpapakabit ng solar electric system para pagaanin ang paggamit ng enerhiya sa mga lugar na ginagamit ng lahat at sa mga tahanan ng nangungupahan. Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat ng PG&E para sa mga pag-aari na nasa San Francisco. Alamin pa ang tungkol dito: Panghikayat sa Paggamit ng Enerhiyang Solar ng mga Gusaling Affordable Housing na Multifamily (nasa Ingles)

Panghikayat sa Pagbabalikatan para sa mga Bagong Tahanan na Solar
May makukuhang panghikayat na cash at iba pang suporta ang mga nagtatayo ng tahanan kapag gumawa sila ng mga bagong bahay na solar at matipid sa enerhiya. Pinamamahalaan ang programang ito ng Komisyon sa Enerhiya ng Califoria. Alamin pa ang tungkol dito: Panghikayat sa Pagbabalikatan para sa mga Bagong Tahanan na Solar (nasa Ingles)

Pederal na tax credit (bawas sa babayarang buwis) para sa paggamit ng enerhiyang solar
Posibleng kuwalipikado para sa credit sa utang na pederal na buwis ang mga negosyong magpapakabit ng solar electric systems bago ang Disyembre 31, 2016, o sa araw na ito. Ang tax credit na ito ay katumbas ng 30 porsiyento ng halaga ng net system. Alamin pa ang tungkol dito: Pederal na tax credit para sa Paggamit ng Enerhiyang Solar (nasa Ingles)

Pederal na tax deduction (bawas sa binubuwisang kita)
Posibleng kuwalipikado para sa pagbawas sa nabubuwisang kita sa kanilang tax return ang mga negosyong magpapakabit ng solar electric systems bago ang Disyembre 31, 2016, o sa araw na ito. Nakukuha ang tax deduction sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng net system gamit ang listahan ng mga bumaba nang halaga sa loob ng limang taon, at posibleng may katumbas na hanggang sa 25 porsiyente ng net system. Alamin pa ang tungkol dito: Pederal na tax deduction (nasa Ingles)

Mga Panghikayat para sa Solar Water Heating (pagpapainit ng tubig gamit ang enerhiya ng araw)

Inisyatiba ng California para sa Paggamit ng Enerhiya Mula sa Araw (California Solar Initiative) – programa sa pagpapainit 
May makukuhang panghikayat na cash ang mga negosyo, nonprofit at may-ari ng mga gusaling residensiyal na multifamily kapag nagpakabit sila ng kuwalipikadong solar water heating system. Nag-iiba-iba ang halaga ng panghikayat batay sa inaasahang matitipid sa enerhiya. Ang mga may-ari ng kuwalipikadong affordable housing na multifamily na magpapakabit ng solar water heating system para mapagaan ang paggamit ng enerhiya sa mga lugar na ginagamit ng lahat at sa mga tahanan ng mga umuupa ay posibleng karapat-dapat para sa panghikayat na mas mataas ang halaga (nasa Ingles). Pinamamahalaan ang programa ng paghihikayat na ito ng PG&E para sa mga pagpapakabit sa San Francisco. Alamin pa ang tungkol dito: Inisyatiba ng California para sa Paggamit ng Enerhiya Mula sa Araw - programa sa pagpapainit (nasa Ingles)

Pederal na solar tax credit
Posibleng kuwalipikado para sa credit sa utang na pederal na buwis ang mga negosyong magpapakabit ng solar water heating system bago ang Disyembre 31, 2016 o sa araw na ito. Ang tax credit na ito ay katumbas ng 30 porsiyento ng halaga ng net system. Alamin pa ang tungkol dito: Pederal na solar tax credit (nasa Ingles)

Pederal na tax deduction
Posibleng kuwalipikado para sa pagbawas sa nabubuwisang kita sa kanilang tax return ang mga negosyong magpapakabit ng solar electric systems bago ang Disyembre 31, 2016, o sa araw na ito. Nakukuha ang tax deduction sa pamamagitan ng pagpapababa ng halaga ng net system gamit ang listahan ng mga bumaba nang halaga sa loob ng limang taon, at posibleng may katumbas na hanggang sa 25 porsiyente ng net system. Alamin pa ang tungkol dito : Pederal na tax deduction (nasa Ingles)

detail_ee_solarincentivescommercial_endnote.jpg

detail ee solarincentives margin jpg
city seal png