Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Ordinansa para Mabawasan ang mga Itinatapon sa mga Tinitindang Pagkain

Itinatakda ng Ordinansa para Mabawasan ang mga Itinatapon sa Tinitindang Pagkain sa mga restawran at nagbebenta ng pagkain sa San Francisco na gumamit ng mga lalagyan para sa paglalabas ng pagkain na nako-kompost o nare-recycle.

Isang paraan ang paggamit ng mga kagamitan para sa tinitindang pagkain na nako-compost at nare-recycle para makatulong ang mga negosyo at konsumer na makamit ng San Francisco ang zero waste (wala nang itinatapon) pagdating ng 2020.
 

Ano ang mga iniaatas ng batas para sa mga kagamitan (kubyertos, plato at iba pang lalagyan) para sa tinitindang pagkain?

Kailangang nako-compost at na-rerecycle ang mga kagamitan para sa lahat ng tinitindang pagkain na inihahanda at inihahain sa San Francisco.

Ipinagbabawal sa mga nagbebenta ng pagkain sa San Francisco na gumamit ng polystyrene foam (Styrofoam) sa mga kagamitan para sa tinitindang pagkain at serbisyo sa San Francisco. 

Sino ang kailangang sumunod sa bagong batas para sa mga kagamitan para sa tinitindang pagkain?

Kailangang sumunod sa batas na ito ang lahat ng mga nagtitinda ng pagkain, deli, establisimyento ng fast food, mga nagtitinda kapag may pista, food truck, at lahat ng mga pasilidad at kontraktor ng Lungsod na nagtitinda ng inihahandang pagkain sa San Francisco. 

Ano-ano ang mga aprubadong kagamitan para sa tinitindang pagkain?

Kasama sa mga nako-compost na produkto ang:

  • Papel o iba pang mga hibla na mula sa halaman, kagaya ng galing sa tubo, bigas o kawayan

  • Kasalukuyang tinatanggap ang polyethylene film coating na nasa papel, pero hindi puwede ang foam coating.

  • Mga bio-plastic na gawa sa mais, soy, patatas at iba pang katulad na halaman, kagaya ng “PLA” clear plastic na may etiketang “compostable  (nako-compost)” at tumutugon sa mga pamantayan para sa pagko-compost (ASTM D6400). 

Kasama sa mga nare-recycle na produkto ang:

  • Aluminum foil o mga tray
  • Mga plastik na lalagyan o takip

Hindi tinatanggap: Hindi tatanggapin ang mga bag at mga kagamitan para sa tinitindang pagkain na may etiketang “green”, “environmentally friendly (mabuti para sa kapaligiran),” “biodegradable (naaagnas)” “degradable,” “mabubulok,” “photodegradable (nabubulok nang dahil sa araw),” “gawa sa gawgaw,” at iba pang ipinapahayag na hindi pa napapatunayan.

Ano ang problema sa polystyrene foam (Styrofoam)?

Dahil gawa  sa langis, ang polystyrene foam ay nauubos mula sa pinagkukunan, hindi naagnas at hindi nare-recycle. Napupunta ang mga kagamitang gawa sa polystyrene foam na ginagamit para sa tinitindang pagkain sa mga landfill, agusan ng tubig, o sa karagatan. Posibleng magpira-piraso ang mga ito, mapagkamalang pagkain, at malunok ng mga hayop-dagat, ibon at isda. Ipinapalagay ng mga medikal na pag-aaral na ang mga kemikal na nasa polysterene foam ay posibleng magdulot ng kanser at makontamina ang mga pagkain at inumin. 


Mga Tip para Mabawasan ang mga Itinatapong Kagamitan na para sa Tinitindang Pagkain

  • Para sa mga kostumer na kumakain sa loob ng restawran o sa mga nagbebenta ng pagkain, pumili ng mga kagamitan na nagagamit muli, sa halip na mga itinatapon.
  • Mag-alok ng mga panghikayat para magdala ang mga kostumer ng sariling mug o nagagamit muli na mga lalagyan para sa pagkaing dinadala sa labas.
  • Singilin ang mga kostumer ng dagdag na bayad para sa anumang karagdagang gastusin para sa mga itinatapong lalagyan para sa take-out. 

Mga Mapagkukunan ng Impormasyon ng mga Negosyo

Mga Iniaatas sa mga Restawran at Tindahan - nasa Ingles
Mga produkto na aprubado bilang kagamitan para sa tinitindang pagkain - nasa Ingles (PDF)
Mga Nagbabenta ng mga kagamitan para sa tinitindang pagkain na nako-compost at nare-recycle - nasa Ingles (PDF)
Mga nako-kompost na bag at kagamitan para sa tinitindang pagkain - nasa Ingles (PDF)

Pangkalahantang Paliwanag sa mga Ordinansa

Pangkalahatang Paliwanag sa Ordinansa ng San Francisco Ukol sa Mga Kagamitan para sa Tinitindang Pagkain at sa Ordinansa ng San Francisco  para sa Pagre-recycle at Pagko-compost> - nasa Ingles (PDF)
Ordinansa para Mabawasan ang Itinatapon sa Tinitindang Pagkain - nasa Ingles (PDF)

Karagdagang Impormasyon

Mga Tunguhin ng San Francisco para Wala nang Itinatapon (Zero Waste)  - nasa Ingles (PDF)

detail zw foodware margin jpg
city seal png