Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Ordinansa para sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Residensiyal na Gusali

Naghahanda na ba kayong magbenta ng inyong pag-aari?

Kung naghahanda na kayong ibenta ang inyong pag-aari, itinatakda ng Ordinansa para sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Residensiyal na Gusali sa mga may-ari ng bahay na gawin ang mga sumusunod:

  • Magpagawa ng may-bisang inspeksiyon
  • Magpalagay ng mga batayang kagamitan o materyales para sa pagtitipid sa enerhiya at tubig
  • Pagkatapos nito, kumuha ng sertipikasyon ng pagsunod sa batas (certificate of compliance)

Posibleng kasama sa mga kagamitan para sa pagtitipid sa tubig ang: shower head na mas mahina ang pagdaloy ng tubig, mga gripo at aerators ng gripo na gumagana nang mas mahusay, mas matipid sa tubig na inodoro, pagkumpuni sa mga tulo

Posibleng kasama sa mga kagamitan at hakbang sa pagtitipid sa enerhiya ang: mga ginagamit para makulong ang init sa attic, mga inilalagay sa ilalim ng pintuan, pagbabalot sa mga heater para sa mainit na tubig, paglalagay ng caulk at pagtatakip sa mga siwang labas ng gusali, pagtatakip sa mga lagusan (ducts) ng init at lamig.

Hindi pa ba kayo handang magbenta ng inyong pag-aari? Kahit wala pa kayong balak na ibenta ang inyong pag-aari sa mga susunod na taon, ang mga benepisyo ng pagpapagawa ng audit at pagpapahusay sa paggamit ng enerhiya at tubig ay agad-agad, kasama na ang pagtitipid sa pera at pagkakaroon ng mas komportableng bahay.


Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormayon

Ordinansa para sa Pagtitipid ng Enerhiya sa mga Residensiyal na Gusali  - PDF  (nasa Ingles)

photo of residential home in the Crocker Amazon neighborhood of SF
city seal png