Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Pagre-recycle at Pamamahala ng mga Nakalalasong Produkto para sa mga Negosyo

Mga Fluorescent na Bumbilya at Tubo, Mga Baterya, Pintura, Malalaking Electronics, Mga Baterya ng Kotse, Ink para sa Pagpi-print, Mga Langis, Mga Coolant (pampatanggal ng init)

Kailangang ligtas na itapon ng mga negosyong nasa San Francisco ang mga mapanganib na basura.

Karamihan sa mga negosyo ay nagkakaroon ng mga basura na mapanganib sa kapaligiran at sa ating kalusugan. Kasama na rito ang mga solvent, pintura, panlinis, ilaw na fluorescent, latang aerosol, ink para sa pagpi-print, baterya at iba pang bagay. Itinatakda ng batas ng estado na maayos na itapon ang mga bagay na ito para maprotektahan ang ating kalusugan at ang kapaligiran.

May magagawang iba’t ibang opsiyon ang mga negosyong nasa San Francisco para ligtas na i-recycle at itapon ang mga mapanganib na basura. Para sa karagdagang tulong, kontakin ang  SF Environment sa (415) 355-3700.

Dalhin ang mapanganib na basura sa Recology.

Kung isa kayong negosyo sa San Francisco, posibleng puwede niyong dalhin ang inyong naiipong mapanganib na basura sa Recology. Ang mga negosyong naka-iipon ng mas mababa sa 220 libra o 27 gallon ng mapanganib na basura buwan-buwan ay kuwalipikadong makagamit ng programa ng Lungsod para sa pagtatapon ng mapanganib na basura na mababa ang singil, at tinatawag itong Programa para sa mga Naka-iipon ng Kakaunting Basura (Very Small Quantity Generator Progam, VSQG) .

Magagamit lamang ang programang VSQG  sa pamamagitan ng appointment o pagtatakda ng pakikipagkita. Kontakin ang Recology sa (415) 330-1425. Kadalasang isini-skedyul ang mga appointment sa dalawang Miyerkoles bawat buwan.

  • Tiyakin na nasa inyo ang pangalan ng inyong negosyo, ang uri at dami ng mapanganib na basurang dadalhin ninyo, at kung paano niyo dadalhin ang mga ito.

  • Kinakailangan ang numero ng identipikasyon (“numero ng EPA ID number") para magamit ang programa. Kontakin ang Recology sa (415) 330-1425 para sa tulong.

Nag-iiba-iba ang singil sa pagtatapon batay sa uri at dami ng basura, pero maliit lang ito at malaki ang ibinibigay na subsidyo ng lungsod.

Alamin ang tungkol sa mga singil para sa pagtatapon (nasa Ingles).

Alamin pa ang tungkol sa Programa para sa Naka-iipon ng Kakaunting Basura (VSQG) (Recology SF, nasa Ingles).

Maghanap ng sertipikadong tagahakot ng mapanganib na basura.

Gamitin ang  Kung Saan Magre-recycle (RecycleWhere)  (nasa Ingles) para maghanap ng mga sertipikadong lokal na tagahakot ng mapanganib na basura na nagkakaloob ng serbisyo para sa pagkuha sa inyong kinaroroonan, o ng mga lokasyon na mapagdadalhan, kasama na ang impormasyon para sa pagpapakuha o pagdadala ng mga Baterya, Baterya ng Kotse, Coolant, Fluorescent na Bumbilya at Tubo (mga CFL), Langis, Pinturang Latex, Pinturang Acrylic o Lead na Oil based,  Ink para sa Pagpi-print, Solvent at iba pang basura. Puwedeng ma-recycle sa inyong asul na bin ang mga wala nang laman na latang aerosel, kung saan lubusan nang natanggal kapwa ang produkto at ang propellant.  

Maghanap sa RecycleWhere (nasa Ingles): Mga Baterya, Baterya ng Kotse, Coolant, Fluorescent na Bumbilya at Tubo (Mga CFL), Langis, Pinturang Lates, Pinturang Acrylic o Lead na Oil based, Ink para sa Pagpi-print, Solvent.


Kaugnay na Nilalaman  

Brochure para sa Programa para sa Nakaiipon ng Kakaunting Basura (Very Small Quantity Generator, VSQG) (Ingles / Español / 中文)  (PDF)
Papel na Naglalaman ng Datos Tungkol sa Pagtatapon ng mga Ilaw (nasa Ingles, PDF)

Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Kaalaman

Ano-ano ang mga tinatanggap ng Recology? (nasa Ingles, PDF) - Recology
Kung Paano Kumuha ng EPA ID (nasa Ingles) – Estado ng California
Magparehistro para sa pansamantalang EPA ID (nasa Ingles) – Estado ng California
Programa para sa mga Mapanganib na Materyales at Basura  (nasa Ingles) – Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco
Libritong Work Matters (Mahalaga ang Trabaho) ng UCSF (nasa Ingles, PDF) - University of California San Francisco

detail th hazwasteresidents2 margin jpg
city seal png