Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Pagtatapon ng Mapanganib na Basura mula sa Kabahayan

Ligtas na itapon and inyong mga nakalalasong produkto. Mga Bumbilyang Fluorescent, HID at Neon at mga Ballast, Lahat ng Baterya, Mga Kemikal at Panlinis, Mga Basahang naibabad sa langis, Mga Pestisidyo, Mga latang gumagamit ng spray, Pintura, Mga Thinner at Solvent, Mga Fluid na Pangkotse, Mga Filter ng Langis, Mga Mapanganib na Basura mula sa Kabahayan (Household Hazardous Waste, HHW)

Ligtas na itapon and inyong mga nakalalasong produkto.

May mga nakalalasong produkto ang bawat kabahayan. Ang mga lumang lalagyan ng mga kemikal sa kabahayan ay posibleng masira at tumagas, at dahil dito, magkaroon ng mga mapanganib na kemikal sa hangin at magkasunog kapag itinago ninyo ang mga ito sa loob ng bahay, o makontamina naman ang daluyan ng tubig-ulan kapag inilagay ninyo sa labas.

Kapag hindi tama ang pagtatapon, sa landfill (pinagtatapunan ng basura) man o sa drain (kung saan bumababa ang maruming tubig) ang kinahahantungan ng mga ito. Posibleng makapunta ang mga nakalalasong kemikal at heavy metals (mga masinsing metal tulad ng mercury at lead) sa lupa at sa tubig na nasa ilalim ng lupa. Posible ring masaktan ang mga manggagawa kapag pinitpit ang mga produktong ito sa mga trak na para sa basura at pagre-recycling.

Mga Ligtas na Opsiyon sa Pagtatapon

PANSININ: Ang mga espesyal na serbisyong ito para sa mga nakalalasong produkto ng mga kabahayan ay PARA LAMANG sa mga residente ng San Francisco. Maghanap ng iba pang mga programa sa mga county ng Bay Area. (Nasa Ingles)

Libreng Serbisyo na Home Pick Up (Pagpapakuha sa Bahay)

 • MGA TINATANGGAP: Puwede niyong itapon ang mga pinturang oil-based, solvent, panlinis, pestisidyo, pampataba, produktong pansasakyan, photo chemical, mercury thermometer, at may laman pang aerosols sa pamamagitan ng libreng pagpapakuha sa bahay.
 • Tumawag sa Recology sa (415) 330-1405 para magpa-iskedyul ng ng Libreng Home Pick-up mula sa inyong tahanan sa San Francisco. Puwedeng makakuha ng appointment sa araw ng Sabado. Kailangang naroon kayo sa oras ng pagkuha.
 • MGA HINDI TINATANGGAP: Hindi puwedeng kolektahin ang mga luma at wala nang bisang Gamot at Karayom ng serbisyong home pick up.  Mag-click dito para sa impormasyon tungkol sa ligtas na pagtatapon ng mga gamot. Hindi puwedeng kolektahin ng serbisyong home pick up ang mga hindi kilala o walang etiketa na sangkap na nakalalason o mapanganib. Kailangang dalhin ang mga ito sa pasilidad para sa mapanganib na basura ng mga kabahayan. 

Mga Lugar na Puwedeng Pagdalhan sa inyong Komunidad

Depende sa tinitirhan ninyong lugar, posibleng mayroon pa kayong mga tindahan ng komunidad kagaya ng mga hardware, botika, auto shop o tindahan ng pintura na tumatanggap ng mga ibinabalik na isa o higit pa sa mga sumusunod na nakalalasong produkto. Magtanong sa tindahan na pinagbilhan ninyo o gamitin ang RecycleWhere (nasa Ingles) para maghanap ng mga madaling puntahan na lugar na malapit sa inyo para sa mga sumusunod na bagay:

PANSININ: May mga limitasyon sa bilang o dami. Walang tindahan na kinukuha ang lahat ng mga bagay. Kailangang may etiketa ang lahat ng lalagyan. Kailangang walang tagas o sira ang mga lalagyan.  

Pasalidad para sa mga Mapanganib na Basura mula sa mga Kabahayan

Puwede niyong dahilhin ang inyong mga produktong nakalalason sa Pasilidad para sa mga Mapanganib na Basura:

San Francisco Household Hazardous Waste Collection Facility
501 Tunnel Rd. (nasa Dump)
8 A.M. - 4 P.M.  – Huwebes, Biyernes, at Sabado LAMANG  

Mga Itinakdang Pangangailangan

 • Mga residente lamang ng San Francisco ang puwedeng gumamit ng Pasilidad na ito. Kailangang magdala ng katibayan ng paninirahan (lisensiya para sa pagmameho o singil sa utilities (hal., koryente, tubig). 
 • May limitasyon na 15 gallon o 125 pounds (libra) sa bawat pagpunta
 • Hindi puwede ang mga dram, cylider para sa compressed na gas (maliban na lamang sa propane) o lalagyan na mas malaki sa limang (5) gallon
 • Hindi puwede ang mga gamot

Mga Instruksiyon

 • Ilagay ang inyong mga kemikal na galing sa kabahayan sa isang matibay na kahon at ibiyahe ang mga ito na nasa loob ng trunk ng inyong sasakyan o sa likod ng truck, kung saan hindi niyo nalalanghap ang mga ito.
 • Ilagay ang bawat tumatagas o sirang lalagyan sa hiwalay na kahon, plastik na tub, o bag na zip-lock.
 • Kumuha ng karagdagang impormasyon sa San Francisco Household Hazardous Waste Collection Facility (nasa Ingles).

Ano ang dapat gawin sa mga lalagyang wala nang laman?

Puwedeng ligtas at legal na ma-recycle ang mga lalagyan ng mga kemikal na ginagamit sa mga kabahahayan kung walang laman, tuyo o mas laki na para sa 5 gallon o mas kaunti pa. 

 • Mag-recycle: Puwedeng ilagay ang mga walang lamang lata ng pinturang aerosol at latex (acrylic o water-based) sa inyong asul na recycling bin. Kailangang tanggalin lahat ng mga nozzle (nguso), at takip, at hiwa-hiwalay na ilagay sa asul na recycling bin. 
 • Landfill: Ilagay ang lahat ng mga walang laman na lalagyan ng mapanganib na basura sa inyong itim na bin para sa pagtatapon – huwag subukang i-recycle ang mga lalagyang ito. 

Mas Mainam pa Kaysa sa Pagre-recycle: Mas Kaunti, Mas Madalas na Muling Paggamit

Para maiwasan ang pag-aalala tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng mapanganib na basura mula sa kabahayan:

 • Iyong kailangan lamang ang bilhin.
 • Ibahagi ang mga hindi nagamit na produkto o mga lalagyang nangangalahati pa lang sa inyong mga kaibigan at kapitbahay.

Ubusin ang mga produktong binili niyo.


Kaugnay na Nilalaman

Bumbilya (nasa Ingles), Kung Paano Ligtas na Maitatapon ang Nagamit nang Motor OilPaano ko ire-recycle ang mga nagamit kong battery sa bahay?

detail th hazwasteresidents2 margin jpg
city seal png