Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Municipal Green Building Code & San Francisco Green Building Code