Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

SF Energy Watch (Pagbabantay sa Enerhiya)

Kontrolin ang Malalaking Gastusin sa Enerhiya

Magmula pa noong 2006, tumutulong na ang SF Energy Watch sa mga lokal na negosyo at mga tagapamahala o may-ari ng mga gusaling multifamily (pangmaramihang pamilya) na pababain ang singil sa kanilang koryente at gas sa pamamagitan ng mga ebalwasyon para higit na makatipid sa enerhiya at mga panghikayat na pinansiyal, habang binabawasan naman ang mga hindi mabuting epekto ng San Francisco sa kapaligiran. Nagkakaloob ang programa ng iba’t ibang mga produkto at serbisyo na matipid sa enerhiya. Puwede niyong samantalahin ang mga bagong oportunidad para makatipid sa enerhiya at makakuha ng maraming benepisyo: 

  • LIBRENG ebalwasyon sa inyong lugar para matukoy kung paano makatitipid sa enerhiya
  • BAGONG MGA KAGAMITAN NA MATIPID SA ENERHIYA at mga teknikal na serbisyo sa labis na pinababang halaga
  • EKSPERTONG PAGLALAGAY ng mga kagamitang matipid sa enerhiya
  • PAGPAPABABA NG MGA SINGIL SA KORYENTE AT GAS (UTILITIIES) sa buong panahong ginagamit ang bagong mga kagamitan 

Puwedeng lumahok sa programa ang mga negosyo, anuman ang laki, at mga pag-aaaring gusali na multifamily na nasa San Francisco at kasalukuyang kostumer ng Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Para magpa-iskedyul ng libreng ebalwasyon ng paggamit ng enerhiya, kontakin ang hotline ng SF Energy Watch sa (415)355-3769 o mag-email sa [email protected].

Pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga programa na iniaalok sa pamamagitan ng SF Energy Watch:

Programang Commercial Plus

May mga kawani ng programa na magsasagawa ng walang-bayad na survey ng enerhiya sa inyong lugar, at magkakaloob ng rekomendasyon para sa mga murang pagbabago para makatipid sa enerhiya ang inyong negosyo o pasilidad. Karaniwan nang oportunidad para sa mga pagbabago ang mga ilaw sa loob at labas ng gusali, mga pagpapahusay sa refrigeration, mas bago at epektibong kontrol, mas mahusay na computer network, at upgrades (pagpapahusay) sa Pagpapa-init, Bentilasyon, at Air-con (Heating, Ventilation, and Air Conditioning, HVAC) .

Programa ng Direktang Paggawa ng mga Pagbabago para sa Maliliit na Negosyo

Kuwalipikado ang maliliit na negosyo para sa mga serbisyong turnkey (isinasagawa nang buo at handa nang magamit) na nagsisimula sa libreng ebalwasyon ng paggamit ng enerhiya, at sinusundan ng lubusang pamamahala sa proyekto sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago ng kontratistang itinalaga ng programa. Kasama sa upgrades para sa pagtitipid ng enerhiya ang ang mga ilaw sa loob at labas ng gusali at ilaw na high-bay (para sa mga lugar na humigit-kumulang 8m ang taas o higit pa), kontrol sa refrigiration at strip curtains (naghihiwalay sa dalawang espasyo para makontrol ang lamig).

Programang Multifamily Plus

Puwedeng makatanggap ang mga kuwalipikadong may-ari ng mga gusaling multifamily ng libre at komprehensibong ebalwasyon para sa pagtitipid sa enerhiya (kapwa sa mga espasyong ginagamit ng lahat at sa mga espasyong residensiyal), at ng mura o libreng paggawa ng mga pagbabago para makatipid, kagaya ng upgrade sa mga sistema ng ilaw at pagpapainit.