Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Makakuha ng hanggang $2,000 para sa mga Green Purchase!

Makatipid, Humikayat ng Mga Customer, at Konserbahin ang Likas-Yaman

Sumali sa San Francisco Green Business Program! Hanggang $2,000 ang makukuha bilang mga prebate (mga pagbili ng mga produkto o serbisyo na direktang isasagawa ng Green Business Program) at mga rebate (mga reimbursement) para sa mga green purchase (makakalikasang pagbili) o mga upgrade sa mga negosyong makakatapos sa proseso ng pagkilala, gaya ng:

 • LED na ilaw
 • Mga pag-upgrade sa sistema ng bentilasyon
 • Mga fixture sa tubo na tipid sa tubig
 • Pagbili ng 100% renewable na enerhiya
 • Compostable o reusable na lagayan ng pagkain
 • Mga produkto para sa paglilinis at pag-disinfect
 • Equipment na may ENERGY STAR®
 • Mga produktong papel na gawa sa recycled na materyal

Pagiging Kuwalipikado

 • May mga prebate at/o rebate sa first-come first-served na batayan para sa mga negosyong makakakumpleto sa pagkilala bilang Green Business (Makakalikasang Negosyo). 
 • Nag-aalok ang California Green Business Network ng $250 na rebate sa pagkumpleto sa Efficiency na antas, at $500 na rebate sa pagkumpleto sa Certified na antas. Dodoblehin ang mga halagang ito ng rebate para sa mga may-ari ng negosyo na BIPOC, LGBTQ+, o para sa mga kooperatibang pag-aari ng mga empleyado.
 • Ang mga negosyo sa mga komunidad na may score na 50 pataas sa CalEnviroScreen 4.0 map ay kuwalipikado para sa dagdag na $500 para sa mga produkto at $500 para sa pag-install, pagkatapos kumpletuhin ang Efficiency o Certified na antas. Kabilang sa mga kuwalipikadong komunidad sa SF ang mga bahagi ng: Balboa Park, Bayview, Chinatown, Excelsior, Hunters Point, Mission, Oceanview, Outer Mission, Portola, Potrero Hill, Tenderloin, Treasure Island, at Visitacion Valley  

Mga Testimonyal

"Sumali ako sa Green Business Program dahil gusto ko ng mas malusog na kapaligiran para sa aking mga staff at kliyente.”  
- Hisun Kang, Savvy Cleaners​

"Itinalaga sa akin ang gawaing ito para sa aking organisasyon. Noong una, hindi ako ganoong ka-excited, pero habang tumatagal, tinanggap ko nang buo ang diwa ng pagliligtas sa kapaligiran at muling pag-isipan, muling tingnan, at muling ilatag ang mga paraan ng ating paggawa na gumagalang at kumikilala sa ating planeta."
- Rika Chambers, African American Art and Culture Complex

Checklist ng Efficiency na Antas ng San Francisco Green Business Program

Gawin ang limang madadaling hakbang na ito para maabot ang Efficiency na antas sa San Francisco Green Business! Kumpletuhin ang mga sumusunod na hakbang hanggang Abril 30, 2022 para maging kuwalipikado para sa rebate na hanggang $2,000.

 1. Magrehistro sa Green Business Program sa www.GreenBusinessCa.org hanggang Pebrero 28, 2022
 2. Mag-iskedyul ng 1 oras na pagbisita sa site sa pamamagitan ng pag-email sa [email protected] o pagtawag sa (415) 355-3778
 3. Dumalo sa 5 kumustahang tawag na tatagal nang 30 minuto kada dalawang linggo para sa karagdagang suporta
 4. Kumpletuhin ang mga dapat gawin na inilatag ng Green Business sa ibaba hanggang Abril 30, 2022 
 5. Magsumite ng mga resibo para sa mga rebate at/o humiling ng prebate hanggang Abril 30, 2022   

Checklist ng Efficiency ng Green Business

Para sa mga tanong o tulong sa pagpaparehistro, mag-email kay [email protected] o tumawag sa (415) 355-3778

Matuto Pa

Case Study: Excelsior Works

Case Study: Little Joe's Pizza

 

California Green Business logo
city seal png