Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Mga Katuwang para sa Pagpipinansiya ng PACE sa Lungsod ng San Francisco

Nasuri na ng lungsod ang kakayahan ng mga katuwang nito sa pagkakaloob ng pagpipinansiya sa PACE para sa mga may-ari ng tahanan sa San Francisco, at nasasakop nito ang pagpapahusay ng tahanan para sa napanunumbalik na enerhiya, at pagtitipid sa enerhiya at tubig. 

Magsimula sa pamamagitan ng pagkonekta sa aprubadong katuwang sa programang PACE: 

Hero (888) 501-0165

Inilunsad ang HERO noong Disyembre 2011 at ito ang pinakamalaking tagapagbigay ng serbisyong PACE sa mga residensiyal na gusali sa bansa. Pinamamahalaan ang pakikipagtulungang pampubliko-pribado (kasama ang Konseho ng mga Pamahalaan ng Western Riverside o Western Riverside Council of Governments) ng Renovate America, Inc. Makapipili ang mga may-ari mula sa 1 million na magagamit na produkto para sa pagpapahusay upang makatipid sa enerhiya at tubig at makagamit ng napanunumbalik na enerhiya. 

CaliforniaFIRST (877) 739-7362

Magmula pa noong 2008, nagkakaloob na sa mga taga-California ang Renew Financial, sa pamamagitan ng programang PACE nito na CaliforniaFIRST, ng kapital para sa mga proyekto sa napanunumbalik na enerhiya, pagtitipid sa enerhiya, at pag-iingat sa paggamit ng tubig para hindi maaksaya. Isa ang Renew Financial sa pinakapinagkakatiwalaan at may karanasang tagabigay ng pagpipinansiya sa mga may-ari ng tahanan, dahil nakakumpleto na ito ng mahigit sa 83,000 proyekto na may halagang mahigit $1 bilyon sa kasaysayan nito. May mga kontratista ang CaliforniaFIRST na nakaantabay nang magsilbi sa mga pangangailangan ng mga residente ng Lungsod at County ng San Francisco.