Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

photo of employee at a filipino bakery

May pantay-pantay na karapatan ang lahat para sa malusog at ligtas na kapaligiran.