Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Lighting Disposal - Residential

city seal png