Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Checkout Bag Ordinance 2020 Poster

city seal png