Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Plastic, Litter, and Toxics Reduction Law (Fil)

city seal png