Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Kumuha ng Pinansiyal na Tulong para sa mga Upgrade o Pagpapahusay pa ng Tahanan upang Makatipid sa Enerhiya at Tubig

Tumutulong ang pampinansiyang programa na Enerhiyang Mabuti sa Kapaligiran para sa Gusaling Residensiyal at Komersiyal (Property Assessed Clean Energy, PACE) sa mga may-ari ng bahay na mapondohan ang mga pagpapahusay sa tahanan, at nang makatipid sa enerhiya at tubig, at magkaroon ng napanunumbalik o renewable energy. 

Gusto man ninyong mapalitan ang sirang furnace (sistema para sa pagpapainit ng bahay), magdagdag ng insulasyon sa malamig na bahay, o magkabit ng solar panel, matalino at simpleng paraan ang PACE para maisagawa ito. 

Mga Pakinabang 

Walang down-payment at walang minimum na credit score
Madadaling pagbabayad sa pamamagitan ng i singil sa buwis para sa ari-arian (property tax bill) ninyo
Mas mababang singil sa koryente, gas at tubig
Mga kontratistang nagawan na ng beripikasyon at ang pagbibigay ng proteksiyon sa  konsumer 
Sinusuportahan ng Lungsod at County ng San Francisco

Magsimula Na

 1. Pumili ng nasuri na ang kakayahan na Katuwang sa Pagpipinansiya (Financing Partner) ng PACECalifornia First (877) 739-7362, Hero (888) 501-0165
 2. Kumonekta sa aprubadong kontratista at planuhin ang inyong proyekto
 3. Mag-aplay para sa pagpipinansiya ng PACE (mga 5 minuto lang ang itatagal nito)
 4. Piliin ang mga kondisyong gusto ninyo at pirmahan ang mga dokumento para sa pagpipinansiya
 5. Kumpletuhin ang inyong proyekto at magtamasa ng mga pakinabang

Sakop ng Pagpipinansiya ng PACE ang:

 • Pagpapainit at pagpapalamig
 • Mga solar panel
 • Insulasyon 
 • Bubong 
 • Mga bintana 
 • Mga charging station para sa electric na sasakyan 
 • Pagla-landscape na kaya ang panahong salat sa tubig 
 • Mga sistema para sa greywater (tubig mula sa shower, lababo, washing machine at hindi mula sa kubeta) 
 • Pagre-retrofit o pagbabago ng mga istruktura para makayanan ang mga lindol 
 • At higit pa rito