Departamento ng Kapaligiran ng San Francisco  (San Francisco Department of the Environment) 

Street Scene in Crocker Amazon Neighborhood

May pantay-pantay na karapatan ang lahat para sa malusog at ligtas na kapaligiran.

Mga Residente

Programang Walang Pagtatapon

Mga Itinatakdang Pangangailangan para sa Pagre-recycle at Pagko-compost

Kung Paano Mag-recycle at Mag-compost

Pagtatapon ng Mapanganib na Basura mula sa Kabahayan

Ligtas na Pagtatapon ng Gamot para sa mga Residente

Transportasyon

Makatipid ng Pera Sa Inyong Biyahe Sa Trabaho

Enerhiya

Mga Panghikayat, Opsiyon sa Pagbabayad, at Mga Itinatakda para sa Enerhiya

Mga Nakalalasong Sangkap at Kalusugan 

Mga Stratehiya para Pigilan ang mga Peste

Programa para sa mga Nail Salon (Hindi Dapat Marumi ang Maganda)

Pagbabago ng Klima 

Pagbabago ng Klima  (nasa Ingles)


sfe_th_medicine_disposal_200pxsq.jpg


Mga Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon


Pakitawagan ang San Francisco Department of the Environment (Departamento ng Kapaligiran) sa 415-355-3700 para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga programa, oportunidad at problema sa kapaligiran sa San Francisco.

city seal png